Inscripcions on-line

Casal de Cultura de Montornès

Què cal fer per inscriure't online?

1 Consulta el programa d'activitats i serveis del Casal de Cultura
2 Si no tens usuari, te'n pots crear un amb el formulari de Registra't. Tot seguit rebràs un email per activar-lo. Repassa la bústia de SPAM.
3 Introdueix el teu nom d'usuari/ària i la teva clau d'accés per poder Inicia sessió
4 Actualitza les teves dades personals.
5 Tria l'activitat que vols realitzar.
6 Un cop finalitzat el procés, rebràs al teu correu un resguard de la matrícula que has realitzat amb totes les dades.Recomanem que utilitzeu qualsevol dels següents navegadors per accedir correctament:


Firefox

Chrome

Safari

OperaTitularitat de la pàgina web
 • Titular: Ajuntament de Montornès del Vallès
 • Adreça: | Av. de la Llibertat, 2
 • Telèfon: 93 572 11 70
 • Fax: 93 568 27 62
 • C.I.F.: P0813500F
Termes i condicions de compra
L’import de la taxa es troba regulat a l’ordenança l’Ordenança Fiscal núm. 41 reguladora del preu públic de la prestació dels serveis programats per la regidoria de cultura.
Un cop efectuat el pagament no es retornarà el seu import, llevat que el servei públic, l’activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi per causes no imputables al subjecte passiu (art. 26.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).
Podeu consultar-la a la ordenança fiscal núm. 41.

Protecció de dades personals

Responsable del tractament
El responsable dels tractaments realitzats és l'Ajuntament de Montornès del Vallès, amb seu a l’Avinguda de la Llibertat, 2, 08170-Montornès del Vallès.
Telèfon: 935721170
Web: www.montornes.cat

Finalitat
La finalitat del tractament de dades correspon a les activitats de tractament de l’àmbit de persones usuàries de serveis municipals que realitza l'ajuntament (AT14) i que seran accessibles en el Registre d'Activitats de Tractament.

Legitimació
El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament. 

Conservació de dades
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.  

Comunicació de dades
Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Es poden consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Delegat de protecció de dades (DPD)
El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.   Hi podeu contactar mitjançant:
Correu electrònic: dpd.ajmontornes@diba.cat
Adreça:
        Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
        Diputació de Barcelona
        Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
        Passeig de la Vall d’Hebron, 171
        08035 Barcelona
        Telèfon: 93 472 65 00

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?
El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?
L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:
 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Drets de les persones interessades
L’ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.
La persona interessada pot exercir els drets següents:
 • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals.
 • Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:
 • Es requereix complimentar la instància específica per cadascun dels supòsits o be la instància genèrica, per mitjà de la seu electrònica o presencialment o per correu a  l’Oficina d’Atenció Ciutadana i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.
 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.
L’Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

Drets d'imatge
A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:
 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
 • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.


Has oblidat o vols canviar la contrasenya?
Positive SSL Wildcard